www.nadacia-arx.sk

Projekt: Tajomstvá stromov

Základná škola s MŠ Bystričany Grant vo výške: 10 000 Sk
Žiadateľ: Základná škola s MŠ Bystričany
Základná škola s MŠ Bystričany   Základná škola s MŠ Bystričany   Základná škola s MŠ Bystričany  


Informácia o žiadateľovi:
Základná škola v Bystričanoch bola otvorená v roku 1967. V roku 2002 sa organizačne spojila s materskou školou. Škola má podporu miestnej komunity, vďaka spolupráci s obcou realizuje stavebné a rekonštrukčné práce.

Cieľ projektu:
Projekt je zameraný na zvýšenie kvality životného prostredia v obci Bystričany a podporu environmentálneho povedomia miestnej verejnosti. Cieľom je revitalizácia drevín v školskom parku, doplnenie existujúcej výsadby a vytvorenie náučného chodníka v areáli školy. Potrebné je tiež zvýšenie úrovne vzdelávania žiakov, vytvárania citového vzťahu k okoliu prostredníctvom aktívneho poznávania a zážitkového učenia.

Cieľová skupina projektu:
Cieľovou skupinou sú najmä žiaci a pedagógovia školy, miestna verejnosť a návštevníci areálu školy.

Hlavné aktivity projektu:
- získavanie informácií o drevinách, príprava podkladov pre výrobu informačných tabúľ k jednotlivým stromom, výsadba nových stromov a krov, slávnostné otvorenie náučného chodníka