www.nadacia-arx.sk

Projekt: ...vo víre...

Tanečno-športový klub Viery Nedeljakovej, o.z. Grant vo výške: 47 000 Sk
Žiadateľ: Tanečno-športový klub Viery Nedeljakovej, o.z.
Tanečno-športový klub Viery Nedeljakovej, o.z.  


Informácia o žiadateľovi:
Tanečno-športový klub Viery Nedeljakovej je zameraný na vytváranie podmienok voľnočasových aktivít detí a mládeže, na rozvoj ich športovo-pohybového, kultúrno-umeleckého a estetického cítenia.

Cieľ projektu:
Zámerom projektu je rozšíriť repertoár klubu o novú výpravnú choreografiu mix štandardných tancov. Technická úroveň tanca a atraktívne kostýmové riešenie podporí nielen zážitok pre divákov z regiónu, ale aj predpoklad získania nových záujemcov o tanečný šport z radov detí a mládeže.

Cieľová skupina projektu:
Projekt je určený členom Tanečno-športového klubu Viery Nedeljakovej, ktorými sú absolventi základných a pokračovacích kurzov spoločenských tancov a prípravného kurzu spoločenských tancov pre detské páry.

Hlavné aktivity projektu:
- naštudovanie tanečnej choreografie, návrh a realizácia kostýmov, verejná prezentácia choreografie, uvádzanie choreografie na verejných podujatiach