www.nadacia-arx.sk

Projekt: Rok v škole

OZ Efetka v Prievidzi Grant vo výške: 34 000 Sk
Žiadateľ: OZ Efetka v Prievidzi
OZ Efetka v Prievidzi  


Informácia o žiadateľovi:
Cieľom občianskeho združenia Efetka je všestranne a účinne pomáhať deťom a mládeži s mentálnym postihnutím začleniť sa do spoločnosti intaktných rovesníkov a vytvárať tak priaznivé podmienky pre ich život. Občianske združenie Efetka bolo zaregistrované v októbri 2006 ako jedna z možností podpory žiakov Odborného učilišťa Nábr. J. Kalinčiaka č. 4 v Prievidzi.

Cieľ projektu:
Projekt je zameraný na proces rehabilitácie mentálne a inak postihnutých žiakov Odborného učilišťa, na zlepšenie podmienok vo výchovno-vyučovacom procese, vytvorenie možností vyžitia sa formou záujmových tvorivých aktivít s cieľom podpory, zmiernenia ich handicapu, rozvoja ich talentu, podpory socializačných aspektov – včlenenia sa do komunity zdravých spoluobčanov, ako aj budúca možnosť uplatniť sa v chránenom pracovisku, resp. posilnenie ich predprofesnej prípravy a možnosti zaradenia sa do pracovného procesu.

Cieľová skupina projektu:
Projekt je určený žiakom Odborného učilišťa, Praktickej školy, ktorých rozumová úroveň je klasifikovaná ako ľahká až stredná mentálna retardácia, s pridruženými postihmi telesnými, zmyslovými, nervovými, psychickými, ako aj pre žiakov zo znevýhodneného rodinného prostredia.

Hlavné aktivity projektu:
Projekt bude realizovaný formou tvorivých pracovných blokov:
– jeseň – práce z prírodného materiálu, spracovanie šúpolia, hliny, dreva, práca s textilom, batika, koláž, maľba na textil, tkanie na ráme, tkáčskom stave, práce na hrnčiarskom kruhu, maľba na sklo, drevorezba, zima, Vianoce – zhotovovanie vianočných ozdôb, svietnikov, vencov, girlánd, pečenia vianočného pečiva, zhotovovanie darčekov, ľudová hračka –handrové bábky, drevené hračky, ozvučené hračky, Veľká noc – jarné dekorácie, zdobenie kraslíc, práce z prútia, venčeky, bytové doplnky, záhradné ozdoby