www.nadacia-arx.sk

Projekt: Telocvičňa v materskej škole

Materská škola I. v Lehote pod Vtáčnikom Grant vo výške: 15 800 Sk
Žiadateľ: Materská škola I. v Lehote pod Vtáčnikom
Materská škola I. v Lehote pod Vtáčnikom   Materská škola I. v Lehote pod Vtáčnikom   Materská škola I. v Lehote pod Vtáčnikom   Materská škola I. v Lehote pod Vtáčnikom  


Informácia o žiadateľovi:
Materská škola bola otvorená 1.9.1956. Už 50 rokov slúži táto budova pre výchovu a vzdelávanie detí predškolského veku. Všetci zamestnanci sa snažia prispôsobiť modernej dobe a poskytovať deťom všetky prístupné moderné prostriedky vhodné k ich rozvoju. Prevládajú hravé formy práce a do výchovno-vzdelávacieho procesu sú plánovito včleňované aj nadštandardné činnosti (hudobno-dramatický krúžok, výtvarný krúžok, LEGO krúžok, krúžok oboznamovania sa s cudzím jazykom – anglickým).

Cieľ projektu:
Výsledkom projektu má byť zriadenie telocvične vo voľnej miestnosti MŠ so špeciálnym náradím a náčiním, ktoré sa bude využívať na pohybové aktivity pre deti.

Cieľová skupina projektu:
Cieľovou skupinou sú deti navštevujúce materskú školu.

Hlavné aktivity projektu:
– objednanie náradia, úprava triedy, montovanie a ukladanie náradia, telocvičňa v prevádzke