www.nadacia-arx.sk

Projekt: Hviezdna brána

Hornonitrianska hvezdáreň v Partizánskom Grant vo výške: 25 000 Sk
Žiadateľ: Hornonitrianska hvezdáreň v Partizánskom
Hornonitrianska hvezdáreň v Partizánskom   Hornonitrianska hvezdáreň v Partizánskom   Hornonitrianska hvezdáreň v Partizánskom  


Informácia o žiadateľovi:
Hornonitrianska hvezdáreň v Partizánskom je špecializované zariadenie pre popularizáciu astronómie, kozmonautiky a ostatných prírodných a technických vied. Vznikla v auguste v roku 1988. Poslaním hvezdárne je oboznamovať širokú verejnosť s novými poznatkami z oblasti astronómie a príbuzných vied, starať sa o záujmovú činnosť a sústavné mimoškolské vzdelávanie mládeže a dospelých, vykonávať metodickú, odborno-pozorovateľskú činnosť, ktorá vyplýva z celkovej koncepcie činnosti amatérskej astronómie. Celá činnosť hvezdárne smeruje k rozvoju vedeckého poznania, výchove pozitívneho vzťahu k vede a ku zvyšovaniu všeobecného, odborného a kultúrneho vzdelania občanov.

Cieľ projektu:
Cieľom projektu je ponúknuť komplexnejšie služby širokému spektru záujemcov o večerné pozorovania spojené s posedením v príjemnom prostredí krytého ohniska. Vytvoriť nový priestor na oddych a relaxáciu pred večernými pozorovaniami, môže podnietiť záujem širšej verejnosti o astronomické vedy. Organizovať spoločenské stretnutia v netradičnom prostredí.

Cieľová skupina projektu:
Projekt je určený predovšetkým školopovinnej mládeži, ale aj širokej verejnosti so záujmom o večerné astronomické pozorovania spojené s pobytom vo hvezdárni a záujmovým občianskym združeniam.

Hlavné aktivity projektu:
– príležitosť pre školy uskutočniť Výlet medzi hviezdy – prednášky na aktuálne témy, posedenie pri ohni a opekanie, večerné pozorovanie hviezdnej oblohy, praktické poznávanie objektov hviezdnej oblohy neozbrojeným okom a ďalekohľadom, letný tábor pre členov astronomických krúžkov a vážnych záujemcov o astronómiu a poznávanie súhvezdí a objektov hviezdnej oblohy, kurzy praktickej astronómie s cieľom vychovávať mládež k systematickej a cielenej vedeckej práci.